Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wypełnienie kwestionariusza na zajęcia taneczne organizowane przez Szkołę Tańca i Teatru Dance Now jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

§ 2 Uczestnictwo w zajęciach

 1. Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia wykupienie:
  1. Wejścia na pojedyncze zajęcia(dzieci mogą wykupić dwie godziny bez karnetu, dorośli jedna godzinę bez karnetu. Później obowiązuje wykupienie karnetu na dalsze zajęcia)
  2. Karnetu na 4 zajęcia – w przypadku zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu;
  3. Karnetu na 8 zajęć – w przypadku zajęć odbywających się 2 razy lub więcej w tygodniu;
  4. OPEN FAMILY – dla 2-3 os/ mc ( możliwość skorzystania ze wszystkich zajęć w miesiącu bez limitu);
  5. OPEN 16 /os – 16 zajęć w miesiącu;
  6. OPEN FULL /1 os – bez limitu na miesiąc.
  7. rejestracja kart partnerskich: Fit Profit
 2. Wykupiony karnet jest czasowy, co oznacza, że ważny jest przez 4 lub 8 kolejnych zajęć w zależności od rodzaju karnetu i od wybranej grupy zajęciowej.
 3. Za wejście na zajęcia do Szkoły Tańca i Teatru Dance Now rozumie się uczestnictwo w jednorazowych zajęciach trwających 1 godzinę zegarową – 60 min.
 4. Każdy pracownik Szkoły Tańca i Teatru Dance Now ma prawo wyprosić kursanta z sali oraz z terenu Dance Now za zachowanie naruszające postanowienia regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty szkoły.
 5. Na sali tanecznej mogą przebywać tylko uczestniczy zajęć, instruktor/instruktorzy i/lub fotograf (w tym przypadku uczestnicy zajęć zostaną o tym fakcie poinformowani przed zajęciami).
 6. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym na stronie www.dancenow.pl i fanpage’u na Facebooku

§ 3 Zapisy na zajęcia

 1. Na zajęcia w Szkole Tańca i Teatru Dance Now należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
  1. osobiście w recepcji od poniedziałku do piątku w godzinach:  16.30 – 19:00, właściwej dla danej lokalizacji;
  2. telefonicznie w godzinach: 12:00 – 19:00 na numer podany na naszej stronie www.dancenow.pl właściwy dla lokalizacji prowadzonych zajęć;
  3. elektronicznie wysyłając e-mail na adres saska@dancenow.pl
  4. przez formularz rezerwacji na stronie www.dancenow.pl w zakładce „grafik”.
 2. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.
 3. Przystępując do zajęć uczestnik (nowy klient) zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza podając dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz zajęcia, którymi jest zainteresowany, a także zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów, zawierających wizerunek kursanta wykonywanych podczas zajęć w Szkole Tańca i Teatru Dance Now i publikowanych na stronie www.dancenow.pl w celu promowania działalności szkoły;
 4. Wypełnienie kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika, lub w przypadku osoby małoletniej jej prawnego opiekuna, na przetwarzanie danych przez Dance Now w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926.)
 5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć.
 6. Szkoła Tańca i Teatru Dance Now poinformuje kursanta telefonicznie lub za pomocą SMS o terminie rozpoczęcia kursu.

§ 4 Odwoływanie zajęć i zastępstwa

 1. Szkoła Tańca i Teatru Dance Now powiadamia kursantów o odwołaniu zajęć telefonicznie, wiadomością SMS.
 2. Szkoła Tańca i Teatru Dance Now zastrzega sobie prawo do rozwiązania grup w przypadku, gdy zmniejszy się liczba osób uczęszczających na dane zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
 3. W przypadku odwołania zajęć bądź rozwiązania grupy Szkoła Tańca i Teatru Dance Now ma obowiązek zwrócić różnicę wykupionych i wykorzystanych wejść lub umożliwia przepisanie na inne zajęcia.
 4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Szkoła Tańca i Teatru Dance Now organizuje zastępstwo.
 5. Szkoła Tańca i Teatru Dance Now zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
  1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
  2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
 6. Dance Now nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot tytułem wykupionego karnetu w przypadku rezygnacji z zajęć przez klienta. Dotyczy to wszystkich lekcji i zajęć prowadzonych przez naszą szkołę.

§ 5 Opłaty

 1. Opłaty za pojedyncze zajęcia lub karnet dokonywane są bezpośrednio w Szkole Tańca i Teatru Dance Now tylko gotówką lub przez stronę internetową www.dancenow.pl za pomocą przelewu bankowego.
 2. Ceny za zajęcia są zgodne z cennikiem, który widnieje na  stronie www.dancenow.pl

§ 6 Zasady korzystania z karnetu

 1. Wykupiony karnet jest czasowy, co oznacza, że ważny jest przez 4 lub 8 kolejnych zajęć w zależności od wybranej grupy zajęciowej.
 2. Jedna pieczątka w jednej kratce na karnecie umożliwia skorzystanie tylko z jednych zajęć –60 min. Każda dodatkowa godzina odpowiada za kolejną pieczątkę.
 3. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba/para, pomijając karnet OPEN FAMILY, który ważny jest dla 2-3 osób.
 4. Karnet obowiązuje na zajęciach tylko w lokalizacji, w której został zakupiony.
 5. Nie uwzględniamy usprawiedliwień nieobecności, tylko zaświadczenia lekarskie. W przypadku nieobecności na dane zajęcia w  przypisanej grupie  na karnecie zajęcia przepadają, ale można wejść  na inne zajęcia i je odrobić do tygodnia czasu od opuszczonych zajęć.
 6. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do każdorazowej rejestracji przed każdymi zajęciami.
 7. Zniżki i promocje karnetowe oferowane przez Szkołę Tańca i Teatru Dance Now nie łączą się.
 8. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Dance Now chcą otrzymać fakturę VAT, mają obowiązek w terminie 3 dni dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV. Faktury VAT wystawiane są do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 7 Rozpoczęcie kursów

 1. Szkoła Tańca i Teatru Dance Now zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu startu grupy lub zmiany dni i godzin oraz instruktora grupy, która już wystartowała.
 2. O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć Szkoła Tańca i Teatru Dance Now informuje wyłącznie osoby zapisane do grupy. Informacja przekazywana jest wiadomością SMS.

§ 8 Bezpieczeństwo

 1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Szkole Tańca i Teatru Dance Now, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.
 2. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego grupę lub od obsługi recepcji.
 3. Na salę taneczną można wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć.
 4. Dance Now nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Szkoły Tańca i Teatru Dance Now.
 5. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia taneczne każdy klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez Szkołę Tańca i Teatru Dance Now.
 6. Szkoła Tańca i Teatru Dance Now nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na jej terenie (np. ubrania, obuwie w szatni).
 7. Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. Za szkody na terenie Szkoły Tańca i Teatru Dance Now powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 2. Na terenie Szkoły Tańca i Teatru Dance Now obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, które weszły na teren Szkoły Tańca i Teatru Dance Now, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach. Osoby takie zostaną poproszone o opuszczenie terenu.
 3. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor/instruktorzy prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy i/lub fotograf (w tym przypadku uczestnicy zajęć zostaną o tym fakcie poinformowani przed zajęciami).
 4. Na terenie Szkoły Tańca i Teatru Dance Now obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

§10 Instruktorzy tańca Dance Now

 1. Instruktor jest zobowiązany do uczestnictwa w każdych zajęciach, które wcześniej były ustalone i ujęte w terminarzu szkoły Dance Now, za obopólnym porozumieniem i uzgodnieniami.
 2. Instruktor jest zobowiązany w przypadku nieobecności, sytuacji nagłej losowej, która uniemożliwia mu poprowadzenie zajęć, znaleźć za siebie zastępstwo.
 3. Osoba zastępująca pracownika na zajęciach musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, nie mniejsze niż pracownik. Instruktor w pierwszej kolejności zobowiązuje się do znalezienia zastępstwa z kadry szkoły Dance Now w drugiej kolejności osoby zew. za zgodą właścicielki szkoły lub managera Dance Now.
 4. Instruktor jest zobowiązany do zmiany stroju i obuwia przed rozpoczęciem zajęć w Dance Now.
 5. W przypadku zajęć w przedszkolach i na imprezach zew. pracownik zobowiązuje się do wcześniejszego, odpowiedniego przygotowania się do imprez, przygotowania odpowiedniego stroju, obuwia, choreografii, muzyki i scenariusza adekwatnego do danej imprezy, miejsca i zajęć.
 6. Instruktor  zobowiązuje się do przestrzegania punktualności. Zobowiązuję się do przybycia do Dance Now, nie później niż 10 min przed każdymi planowanymi zajęciami. W przypadku
  spóźnienia 15 min na zajęcia, kwota pensji za zajęcia zostaje obniżona kwotą 15% od stawki/ h. W przypadku spóźnienia 30 min, obciążenie wynosi 50% stawki /h.
 7. W przypadku nie dotarcia na zajęcia i narażenia szkołę Dance Now i klientów na straty, instruktor musi zwrócić szkole Dance Now koszty za każdego przybyłego uczestnika: 45 zł/os balet i pole dance oraz pozostałe zajęcia 40 zł/os oraz całość kwoty lekcji indywidualnych wedle ustalonych cen przez Pracodawcę oraz zwrot strat za imprezy zew.
 8. Instruktor nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji) bez poinformowania o tym Szkoły Tańca i Teatru Dance Now. W przypadku zatajenia takiej informacji szkoła Dance Now może wystąpić o odszkodowanie od instruktora zgodne z kodeksem pracy.
 9. Instruktor nie może bez zgody szkoły wprowadzać nowych ustaleń, zmian dotyczących zajęć, grafiku itp
 10. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez instruktora punktów tego regulaminu, nie dotrzymania zobowiązań przewidzianych w regulaminie, może dochodzić od instruktora wyrównania tej szkody na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.

Możesz również ściągnąć powyższy regulamin i zachować go na swoim urządzeniu.

© Copyright 2020 - Szkoła Tańca i Akademia Teatru DANCE NOW!